MENU

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EXCITING LIFE

 

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Exciting Life, onderdeel van ExtraMile Academy for Trainership and Coaching, hierna te noemen ‘Exciting Life’, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen ‘trainingen’.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts bindend indien en voor zover dit schriftelijk is bevestigd door de statutair directeur van ExtraMile Academy for Trainership and Coaching.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Exciting Life en de deelnemer komt tot stand door:
  1. ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldingsformulier;
  2. aanmelding of opdracht door de deelnemer via e-mail of website en;
  3. schriftelijke bevestiging door Exciting Life aan de deelnemer van diens telefonische aanmelding of opdracht.
 2. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijf- of aanmeldingsformulier akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Exciting Life.

 

Artikel 3. Annulering van de training

De deelnemer heeft het recht de deelname aan een training te annuleren onder de volgende voorwaarden

 1. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht € 200,= administratie en arrangement kosten te betalen.
 2. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht 50% van de kosten van de training te vergoeden.
 3. Bij annulering van een training die minder dan € 200,= kost, wordt de volledige training doorbelast.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. De verschuldigde deelnamekosten dienen te zijn voldaan 14 dagen voor aanvang van de training, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen van trainingen zijn vermeld op de website van Exciting Life. Genoemde prijzen zijn in Euro´s en zijn inclusief BTW. Deze prijzen zijn bindend. Exciting Life heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een training de dan geldende prijs ongewijzigd zal blijven.
 3. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever worden betaald. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, komen bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in alsook buiten rechte, voor rekening van de deelnemer. De deelnemer blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de deelnamekosten.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de door Exciting Life uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Exciting Life, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de statutair directeur van ExtraMile Academy for Trainership and Coaching, zal door de deelnemer geen gegevens uit, gedeelten van en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar worden gemaakt.

 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Exciting Life aanvaardt aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor schade ontstaan als gevolg van een aan

 

 1. Exciting Life toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. Exciting Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen de deelnemer na de training met de opgedane kennis doet.
 3. Exciting Life is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.

 

Artikel 7. Forum en toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen Exciting Life en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Exciting Life zullen partijen zich inspannen om die op te lossen met behulp van mediation conform het alsdan geldende en daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dit geschil worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.